Thursday, September 9, 2010

Ganesh Chaturthi | Vinayaka Chaturthi 2010 | Download Bhajans,Devotional songs

Mangalam Mangalam
Mangalam mangalam ganesham mangalam mangalam – 2
Devaa… Ganpati devaa… Ganpati deva… Ganpati deva…
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 4
Vighna vinashak jan sukh dayak – 2 mangalam ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 2
Vighna vinashak jan sukh dayak – 2 mangalam ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 2
Ma ma ga ma …
(tu hi aadi tu hi hain anth
Deva mahima teri hain anant) – 2
Gajananan bhut ganadhi devitam uma shutam shav vinash kare kam
Mangalam ganesha
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 2
Vighna vinashak jan sukh dayak – 2 mangalam ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 2
Ni sa ni sa…
(tu hi shakti tu hi vidhan
Deva tu hi ved puran) – 2
Gajananan bhut ganadhi devitam uma shutam shav vinash kare kam
Mangalam ganesha
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 2
Vighna vinashak jan sukh dayak – 2 mangalam ganesham
Deva ho deva ganpati deva mangalam ganesham – 6Ganesh Chaturthi | Vinayaka Chaturthi 2010 | Download Bhajans,Devotional songs,vinayaga Chaturthi devotional songs,hymns,devotional songs,songs of vinayaga Chaturthi,ganesha,lord ganesha Chaturthi special songs 2010,download,listen online,lyrics,2010,wallpapers,how to design vinayaga,ganesha,vinayaka statue,clay,hindu festival ganesh Chaturthi songs,youtube videos songs,ganesh special songs,prayer songs

No comments:

Post a Comment